Bikes!!

Bikes!!

Laverda 750…  Have to put a few xtra miles on this baby!!

Laverda 750… ┬áHave to put a few xtra miles on this baby!!